شما هم میتوانید جهت همکاری با ایمی کادمی یک لینک مخصوص به خود دریافت نموده و برای هر یک خریدی که افراد از طریق لینک شما انجام دهند مبلقی به عنوان کمیسیون دریافت نمایید.